h1
ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม 

“เพื่อคนสำคัญที่ท่านรัก เราจะดูแลเอาใจใส่แทนท่าน อย่างมีคุณภาพ”

                 ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม เป็นสถานบริการรับดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น   ตั้งอยู่ทำเลที่ดี เดินทางสะดวก บรรยากาศดีและเงียบสงบ เหมาะแก่การพักฟื้นร่างกาย

                 ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ จากการดูแลที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ และพัฒนาการให้บริการด้านการดูแลและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

SONY DSC

                 ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยสัดส่วนของผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่านี้ผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับโรคประจำตัวต่างๆมากมาย เช่นโรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคอัมพฤกษ์  อัมพาต  โรคสมองเสื่อม พิการทางสายตา และโรคข้อเสื่อม           ผู้สูงอายุเหล่านี้มีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือดูแลจากลูกหลานเพื่อจะดำรงชีวิตหรือใช้ชีวิตประจำวันต่อไปได้ ซึ่งในหลายๆครอบครัวก็มักประสบปัญหาในการดูแลคล้ายๆกันคือขาดคนดูแลเพราะลูกหลานมีภาระต่างต้องออกไปทำงานนอกบ้าน    เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมเมือง ที่มีการแข่งขันกันสูง หรือบางครอบครัว ก็อาจเลือกจ้างผู้ดูแลจากที่ต่างๆ มาดูแล  และมักพบว่าปัญหาก็คือผู้ดูแลที่จ้างมาดูแลไม่ได้มาตรฐาน  ไม่มีความรู้  ไม่มีการให้ความรักความเอาใจใส่ และปัญหาอีกอย่างของการจ้างผู้ดูแลมาดูแลที่บ้านคือ ผู้สูงอายุมักมีอาการซึมเศร้าเนื่องจากไม่ได้พบปะผู้คนและต้องจำเจอยู่แต่ในบ้าน      ทางออกอีกทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ คือการให้ผู้สูงอายุมาอยู่รวมกัน เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันทำให้ผู้สูงอายุได้กลับมามีสังคมอีกครั้ง ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุมาอยู่รวมกันก็สามารถที่จะวางระบบการดูแลได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน และถ้ายิ่งเป็นสถานที่ที่จัดตกแต่งไว้อย่างดี สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ ก็ยิ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น       

                 จึงทำให้ทีมงานบริษัทภูเก็ตรักษ์บริบาล  จัดทำโครงการปรับปรุงบ้านเลขที่  3/37 หมู่บ้านสินสุขธานี  ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต     ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน การเดินทางสะดวก  โดยมีการตกแต่งใหม่ทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุ   ผู้ป่วยป่วยเรื้อรังและพักฟี้น  ทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง และไม่ได้  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้ได้มาอยู่ได้สภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องโดย ทีมพยาบาลวิชาชีพ  พยาบาลเทคนิค/   ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมและมากประสบการณ์    โดยมีแพทย์อายุรกรรมและแพทย์ทางเลือก นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดเป็นที่ปรึกษา และญาติสามารถเดินทางมาเยี่ยมได้อย่างสะดวก     จึงได้เกิดเป็น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและพักฟื้น (Phuket Nursing Home) ขึ้น…...

 


SONY DSC
 

 

หลักเกณฑ์การรับดูแล

 1. รับดูแลผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง
 2. ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 3. ผู้ที่ต้องการพักฟื้นระยะยาวที่บ้าน
 4. งดรับผู้ที่มีโรคติดต่อ, โรงมะเร็งระยะสุดท้าย, โรคจิตประสาท

หลักฐานการติดต่อและอุปกรณ์ที่นำมาในวันสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้บริการ/ของผู้สูงอายุ / ผู้เข้าพัก
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอใช้บริการ/ของผู้สูงอายุ
 3. บัตรทองผู้สูงอายุ/บัตรสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล
 4. บัตรประจำตัวผู้ป่วยจาก รพ.ที่รับการรักษาต่อเนื่อง
 5. ยารักษาโรคประจำตัว อาหารเสริม ที่รับประทานเป็นประจำอยู่
 6. ในกรณีที่ผู้สูงอายุ ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ให้จัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่,แผ่นรองมาด้วย
 7. อุปกรณ์ พิเศษที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะกรณี เช่น สายดูดเสมหะ /ถุงมือ/สำลีเช็ดก้น

ประเภทการบริการ

 • รายวัน
 • รายสัปดาห์
 • รายเดือน
 • ดูแลที่บ้าน / โรงพยาบาล/ โรงแรม

อัตราค่าบริการการดูแล

รายวัน ไป – กลับ
(บาท)
รายสัปดาห์
(บาท)
รายเดือน
(บาท)
800 – 1,000* 6,000 – 7,000* 27,000 – 30,000*

*ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอาการของผู้สูงอายุและผู้เข้ารับบริการ

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ

 1. ของใช้ส่วนตัวพิเศษ  ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
 2. การดูแลพิเศษ เช่น พยาบาลเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล/ ค่าทำกายภาพที่เฉพาะเจาะจงเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด
 3. ค่ายาและเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เช่นค่าตรวจของแทย์/ ค่าตรวจ Lab/ ออกซิเจน/ ค่าพาหนะรับส่งในกรณีที่จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อการรักษาติดตามอาการหรือกรณีฉุกเฉิน

กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการ / ผู้สูงอายุจะได้รับ

  1. มีการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้นโดยทีมพยาบาลวิชาชีพทุกวัน
  2. ได้รับการดูแลตามแผนการรักษาต่อเนื่องและการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
  3. ได้รับการดูแลความสะอาดของร่างกายวันละ1-2 ครั้งตามสภาพของร่างกายเช่นการอาบน้ำ/การทำความสะอาดปากฟัน/การผลัดเปลี่ยนเสือผ้า/การขับถ่าย
  4. บริการอาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ  (กรณีที่ผู้ป่วยรับอาหารทางสายยางจะได้รับอาหารเหลว ตามแผนการดูแลของแพทย์)
  5. ห้องพักที่ได้มาตรฐานพร้อมเครื่องปรับอากาศ มีห้องน้ำที่ได้มาตรฐานพร้อมน้ำอุ่น – น้ำเย็น
  6. การบริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย
  7. กิจกรรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
  8. กิจกรรมนันทนาการอื่นๆเช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ฟัง/ร่วมเล่นเกมส์เพื่อฝึกและกระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังและพักฟื้นให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสม
  9. จัดกิจกรรมตามวันสำคัญเช่นใส่บาตรวันเกิด/วันผู้สูงอายุ
  10. การบริการพาพบแพทย์ตามนัด โดยผู้ดูแลติดตาม 1 คนพร้อมญาติ
 แผนที่-110860

ติดต่อสมัครได้ที่ ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม (Phuket Nursing Home)
เลขที่ 3/37  หมู่บ้านสินสุขธานี  ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 0-76 604 548  มือถือ 081-7197955
หรือทาง Email: pbc@pbc.ac.th

    ประกาศรับสมัครด่วน!!  ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก (Care Giver) หลายตำแหน่ง หากมีประสบการณ์สามารถเริ่มงานได้เลย หากมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) จะมีรายได้เพิ่ม