ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม – เพื่อคนสำคัญที่ท่านรักและห่วงใย
เราจะดูแลแทนท่านอย่างมีคุณภาพ

รับดูแลผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย  รับดูแลเด็กทารกแรกเกิด – 1ปี

ศูนย์ ฯ มีบริการพิเศษ
เยี่ยมผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ/เด็ก ก่อนจัดส่งผู้ดูแลทุกราย
ปรึกษาปัญหาการดูแล ในวันทำการทุกวัน
กรณีดูแลเป็นรายเดือน บริการตรวจเยี่ยมผู้ดูแล เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดการใช้บริการ