hedaer2016

โรงเรียนภูเก็ตรักษ์บริบาล

เป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรมืออาชีพด้าน ผู้ดูแลสุขภาพ (Care Giver) ระยะสั้น  อนุมัติโดย กระทรวงศึกษาธิการ  บริหารงานโดยอดีตอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัดระดับมืออาชีพ  เป็นโรงเรียนเอกชน  มาตรา 15(2)  ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น  ทั้ง 6 ด้าน  ได้แก่

  1. คุณภาพผู้เรียน
  2. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
  3. การบริหารการจัดการ
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
  5. บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
  6. ความดีเด่นของสถานศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน
จัดอบรมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
เพื่อผลิตผู้ดูแล ที่เก่ง ดี สามารถแก้ปัญหาได้
พร้อมก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระดับสากล

DSCF2128(1)

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

  1. จัดการอบรม หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพให้พร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงานผู้ดูแลสุขภาพ (Care Giver)
  2. แหล่งจัดอบรมความรู้เฉพาะด้านเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กเล็กแก่ประชาชน
  3. เปิดศูนย์จัดบริการผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

ทีมบริหาร

2013-03-28_202410

ทีมอาจารย์ผู้สอน
 อาจารย์สุดา   ตันวุฒิมงคล รับผิดชอบสอนวิชาการบริบาล/การดูแลผู้สูงอายุ
 อาจารย์ปราณี สุนกอบกิจ รับผิดชอบสอนวิชาการบริบาล/การดูแลเด็ก
 อาจารย์กอบแก้ว บุญศิริ รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ดูแล
อาจารย์วิจิตรา    เสียงวิสุทธ์ รับผิดชอบสอนภาคปฎิบัติผู้ช่วยร้านขายยา
ทีมพยาบาล ณ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สอนภาคปฏิบัติการบริบาลและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ติดต่อสมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียนภูเก็ตรักษ์บริบาล
เลขที่ 156/58 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต ( อยู่ฝั่งตรงข้ามทางออก บขสเก่า  เข้าทางด้านหลัง ร้านขายยาสันติเฮลท์แคร์)
โทรศัพท์ 0-7635-5030, 0-81719-7955
หรือทาง Email: x
_________________
โรงเรียนภูเก็ตรักษ์บริบาล [Phuket Business Carring School]
ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม (Phuket Nursing Home)