ss1

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก (420 ชั่วโมง)  ค่าเล่าเรียน  18,500 บาท
 • หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) ค่าเล่าเรียน  18,500 บาท
 • หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (840 ชั่วโมง) ค่าเล่าเรียน  37,000 บาท

การอบรมระยะสั้น

 • การดูแลเด็กเล็ก (110 ชั่วโมง) ค่าอบรม  3,500 บาท
 • การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพผู้ช่วยเหลือคนไข้ (30 ชม.) ค่าอบรม 3,000 บาท

หมายเหตุ : หลักสูตรอบรมระยะสั้นสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทั้ง วันเสาร์ และวันอาทิตย์
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระเบียบการรับสมัครเรียน

 1. คุณสมบัติของผู้เรียน
  1.1 เพศหญิง , เพศชาย อายุ  17 ปีขึ้นไป
  1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / รักงานบริการ
  1.3 พื้นฐานความรู้ขั้นต่ำ ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า
  1.4 มีใจรักงานด้านดูแลสุขภาพอนามัย
  1.5 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคประจำตัว
  1.6 ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 2. หลักฐานประกอบการสมัคร
  2.1 สำเนาบัตรประชาชน
  2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.3 สำเนาวุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม.3
  2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
 3. คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อจบการศึกษา
  1. ประกาศนียบัตรการดูแลเด็กเล็ก
  2. ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ
  3.ประกาศนียบัตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
  ***ประกาศนียบัตรทุกหลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ( ทุกหลักสูตรของโรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ)
 4. นักเรียน/นักศึกษาที่จบมัธยม 3 เมื่อจบหลักสูตรระหว่างทำงาน  ควรศึกษาต่อให้จบระดับ มัธยม 6ของกศน.เพื่อศึกษาต่อระดับ พยาบาลศาสตรต่อไป

 

ตำแหน่งงานที่รองรับ มีรายได้ขั้นต่ำ 9000 บาท/เดือน

 1. ผู้ช่วยเหลือคนไข้
 2. ผู้ช่วยห้องยา และห้องผ่าตัด และแผนกกายภาพ
 3. พนักงานเวชระเบียน
 4. พนักงานประจำคลินิกแพทย์ และทันตแพทย์
 5. พนักงานประจำคลินิกเสริมความงาม
 6. ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล และพี่เลี้ยงประจำเนอสเซอรี่
 7. พนักงานประจำศูนย์สุขภาพและสปา
 8. พนักงานเนอสซิ่งโฮม
 9. ผู้ดูแลเด็กประจำโรงแรม
 10. ผู้เฝ้าไข้พิเศษในโรงบาลของรัฐและเอกชน( วันละ600บาท)
 11. เจ้าของกิจการเนอสเซอรี่
 12. ผู้ดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุทีบ้าน (รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน)

ติดต่อสมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียนภูเก็ตรักษ์บริบาล
เลขที่ 156/58 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต ( อยู่ฝั่งตรงข้ามทางออก บขสเก่า  เข้าทางด้านหลัง ร้านขายยาสันติเฮลท์แคร์)
โทรศัพท์ 0-7635-5030, 08-1719-7955
หรือทาง Email: x
_________________
โรงเรียนภูเก็ตรักษ์บริบาล [Phuket Business Carring School]
ภูเก็ตเนอสซิ่งโฮม (Phuket Nursing Home)